Total Media News

Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive PDF Imprimare
Vineri, 21 Septembrie 2018 09:20

Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

           Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive

                                 Lady Justice logo

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 septembrie 2018

În conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

 

 

 

 

Art. 1. -

(1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanță" (P1), programul "Sportul pentru toți" (P2), programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" (P3), programul "Redescoperă oina" (P4) și programul "România în mișcare" (P5).

(2) Scopul și obiectivele programelor menționate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene și ale municipiului București, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile prezentului ordin și cu celelalte dispoziții legale în materie.

(2) Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 671 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Principiile și criteriile întocmirii metodologiei/regulamentului de finanțare, precum și condițiile de acces la fondurile publice pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Cererea de finanțare-cadru pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Contractul-cadru de finanțare pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Criteriile specifice de evaluare a proiectelor și programelor sportive în vederea atribuirii contractului de finanțare se stabilesc de către autoritatea finanțatoare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 9. -

Dispozițiile prezentului ordin se aplică de către autoritățile finanțatoare, așa cum sunt ele definite de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea proiectelor structurilor sportive menționate la art. 2.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul tineretului și sportului,
Cosmin Răzvan Butuza,
secretar de stat

București, 6 septembrie 2018.

Nr. 664.

ANEXA Nr. 1

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
programelor sportive de utilitate publică

I. Scopul și obiectivele generale

1. Proiectele și programele sportive de utilitate publică care pot fi finanțate din fonduri publice au drept scop general:

a) valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei;

b) menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant;

c) dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea și întreținerea acestora, respectarea condițiilor de acces și securitate în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare;

d) premierea și recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanță.

2. Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică sunt următoarele:

a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunităților locale și ale României pe plan național și internațional;

b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;

d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

f) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni, în special în rândul tinerilor până în 18 ani;

g) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

h) crearea de condiții optime de pregătire și participare la competiții a sportivilor în baze sportive moderne, posibilitatea de organizare de evenimente sportive naționale și internaționale care să aducă beneficii reale comunităților locale și României.

II. Scopul și obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publică

A. Programul "Promovarea sportului de performanță" reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociației județene pe ramură de sport/asociației municipiului București pe ramură de sport sau în calendarul federației române pe ramură de sport. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite "programe sportive de utilitate publică".

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

2. Obiective:

a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunităților locale și ale României pe plan internațional;

b) susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;

c) susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor, dezvoltarea sportului școlar și a sportului universitar;

d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

e) mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;

f) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;

g) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional, promovarea practicării și participarea comunităților locale activ la dezvoltarea acestui fenomen;

h) susținerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului etc.) ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țării noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;

i) susținerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marțiale, ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țării noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;

j) susținerea ramurilor de sport de tradiție, care au adus rezultate notabile țării noastre, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi.

B. Programul "Sportul pentru toți" reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris(ă) în calendarul asociației județene "Sportul pentru toți"/Asociației Municipiului București "Sportul pentru Toți" sau al Federației Române "Sportul pentru Toți". Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite "programe sportive de utilitate publică".

1. Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

2. Obiective:

a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

d) încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite "de agrement": schi, patinaj, sanie/săniuș, sărituri cu schiurile etc.;

e) încurajarea practicării natației, sporturilor nautice și a sporturilor/activităților denumite "de agrement".

C. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" reprezintă un program național de dezvoltare a infrastructurii și bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreținere și modernizare a infrastructurii sportive și bazei materiale sportive. Categoriile de acțiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreținere a infrastructurii sportive și bazei materiale sportive sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de proprietate al terenului și bazei sportive, dacă este cazul, schița cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele și autorizațiile de construcție, dovada cofinanțării lucrărilor, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, în ordinea etapizată stabilită de legislația în vigoare și autoritatea finanțatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite "programe sportive de utilitate publică".

1. Scop: dezvoltarea infrastructurii și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de pregătire și competiționale ale sportivilor și ale altor categorii de populație în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

2. Obiective:

a) întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și sportive;

b) construirea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităților fizice și sportive, precum și pentru organizarea de evenimente sportive naționale și internaționale care să aducă beneficii reale comunităților locale și țării noastre în contextul dezvoltării sportului în lume.

D. Programul "Redescoperă oina" reprezintă un program național care constă într-un complex de activități necesare susținerii practicării și promovării jocului de oină, desfășurat prin intermediul Federației Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite "programe sportive de utilitate publică".

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție pentru ramura de sport oină, de pregătire și participare la competiție, care să asigure autodepășirea continuă, precum și obținerea victoriei

2. Obiective:

a) promovarea jocului de oină ca sport național al României, susținerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;

b) evidențierea contribuției semnificative și constante a oinei la reprezentarea tradițiilor și sporirea prestigiului comunităților locale și al României pe plan internațional;

c) susținerea și dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor și juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiționale în mediul școlar și universitar;

d) perfecționarea în timp a sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru ramura de sport oină.

E. Programul "România în mișcare" încurajează practicarea sportului în structuri sportive, deoarece acesta este mediul care asigură siguranța practicanților, precum și furnizarea de servicii sportive care respectă standardele de calitate în vederea formării și pregătirii în ramura sportivă dorită. Beneficiarii programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale, începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsură femei și bărbați/fete și băieți, din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități. Programul "România în mișcare" este format din trei subprograme, după cum urmează:

- "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive", concurs de proiecte sportive la nivel județean;

- "Calendar competițional", susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean;

- "Sport pentru sănătate", sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național.

1. Scop: Scopul Programului național de utilitate publică "România în mișcare" este de a îmbunătăți accesul la sport organizat pentru cetățenii români, indiferent de vârstă, gen sau de profilul socioeconomic.

2. Obiective:

a) creșterea numărului de participanți din rândul populației generale la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România;

b) creșterea gradului de participare la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunități reduse din punct de vedere socioeconomic și cu dizabilități;

c) creșterea numărului de participanți din rândul populației școlare din România la competițiile sportive destinate sistemului școlar;

d) creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv de nivel județean;

e) stimularea activităților de voluntariat ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;

f) creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;

g) întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începând cu 6 ani;

h) diversificarea surselor de finanțare a structurilor sportive din România.

ANEXA Nr. 2

PRINCIPIILE ȘI CRITERIILE
întocmirii metodologiei/regulamentului de finanțare, precum și condițiile de acces la fondurile publice pentru finanțarea proiectelor și programelor sportive

1. Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite de către structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ pentru asociațiile sportive școlare și universitare, alte organizații și instituții pentru proiecte și programe sportive, așa cum sunt enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii sau o instituție/organizație îndreptățită să solicite finanțarea, în condițiile legii;

b) să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană/a municipiului București, după caz;

c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

2. Termenii și expresiile enumerate mai jos vor fi folosite la întocmirea metodologiei/regulamentului de finanțare și au următoarea semnificație:

a) autoritate finanțatoare - autoritate publică centrală sau locală care acordă o finanțare pentru proiecte/programe sportive, în condițiile legii;

b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte de finanțare a programelor sportive;

c) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțare în cadrul unui proiect/program sportiv;

e) contract de finanțare - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare, și un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituții și organizații conform legislației în vigoare;

f) contract de activitate sportivă - contract încheiat, în condițiile legii, între structura sportivă și o persoană fizică independentă (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor, kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director tehnic, statistician, operator video, organizator de competiții, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea acțiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică;

g) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv;

h) unitate de învățământ - unitate de învățământ cu personalitate juridică care are înființată, în condițiile legii, o asociație sportivă școlară fără personalitate juridică, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv și care solicită finanțarea unui proiect/program sportiv, în condițiile legii;

i) instituție de învățământ - instituție de învățământ superior cu personalitate juridică, care are înființată, în condițiile legii, o asociație sportivă universitară fără personalitate juridică, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv, care solicită finanțarea unui proiect/program sportiv, în condițiile legii;

j) finanțare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive inițiate de către structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ pentru asociațiile sportive școlare și universitare, alte organizații și instituții pentru proiecte și programe sportive, așa cum sunt enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive (ordin) și cu celelalte dispoziții legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;

k) finanțare nerambursabilă - alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile ordinului și cu celelalte dispoziții legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;

l) fonduri publice - sume alocate din bugetul autorităților centrale sau locale pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive, în condițiile legii;

m) solicitant - structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare, instituție sau organizație îndreptățită să solicite finanțarea și să depună o cerere de finanțare pentru un proiect/program sportiv;

n) proiect sportiv - plan sau intenție de a întreprinde/organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvențial din cadrul unui program/calendar al unei structuri sportive;

o) program sportiv - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional, cu caracter administrativ (de implementare, întreținere și modernizare) în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Categoriile de acțiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreținere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului și bazei sportive, dacă este cazul, schița cadastrală, procesul- verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele și autorizațiile de construcție, dovada cofinanțării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de legislația în vigoare, și autoritatea finanțatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite "programe sportive de utilitate publică";

p) sezon competițional - complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice de pregătire, promovare și închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere);

q) acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

r) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

s) competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

- competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

- competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

- competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

- competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;

- competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

ș) alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

t) organizații sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociații sportive școlare și universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive;

ț) perioada precompetițională - perioada de pregătire a sezonului competițional intern și internațional;

u) perioada competițională - perioada în care Federația Română și Federația Internațională pe ramură de sport organizează competiții;

3. Procedura de atribuire a contractelor de finanțare

a) Atribuirea contractelor de finanțare se face prin hotărâre/decizie a autorității finanțatoare, prin selecție publică de proiecte/programe sportive, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte/programe sportive, precum și sumele alocate finanțării proiectelor/programelor eligibile vor fi supuse aprobării în condițiile legii.

b) Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor/programelor sportive, în funcție de bugetul disponibil.

c) Procedura de evaluare și selecție de proiecte/programe sportive, organizată de administrația publică, va fi stabilită de către autoritatea finanțatoare.

4. Principii de atribuire a contractelor de finanțare

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

c) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;

g) cofinanțarea, în sensul că atribuirea finanțării trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea, pentru evenimente sportive secvențiale;

i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare, în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanțarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal.

5. Cheltuieli eligibile

1. cheltuieli de transport;

2. cheltuieli de cazare;

3. cheltuieli de masă;

4. cheltuieli privind alimentația de efort;

5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane;

6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv și a altor bunuri;

7. cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv;

8. cheltuieli medicale și pentru controlul doping;

9. cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi;

10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare și transfer, prestări servicii de impresariat și reprezentare sportivă, altele).

Pentru organizarea, participarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive, beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și alocate prin contractul de finanțare, cheltuieli și pentru:

a) cheltuieli cu indemnizațiile și veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă și sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenți medicali, statisticieni, kinetoterapeuți, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire și participare la competiții) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condițiile legislației în vigoare;

b) închiriere de locuințe pentru cazare sportivi și personal tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții, la prețul pieței libere. Pentru participarea la acțiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acțiuni) sau acțiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locații cotate cu maximum 3 stele);

c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea și plecarea, sportivilor, precum și a membrilor staffului tehnic din localitatea/țara de domiciliu la locația stabilită pentru pregătire și retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părți;

d) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

e) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

g) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online;

i) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare și transfer;

j) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

l) activități culturale;

m) plata lectorilor și a translatorilor;

n) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

o) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;

p) alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

ANEXA Nr. 3

Structura sportivă . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE DE FINANȚARE-CADRU
pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive

A. Date privind structura sportivă

1. Denumirea structurii sportive . . . . . . . . . .

2. Adresa . . . . . . . . . .

3. Certificat de identitate sportivă nr. . . . . . . . . . .

4. Cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .

5. Cod fiscal . . . . . . . . . .

6. Alte date de identificare:

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

Web . . . . . . . . . .

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon)

7.1. Coordonator . . . . . . . . . .

7.2. Responsabil financiar . . . . . . . . . .

7.3. Responsabil cu probleme tehnice . . . . . . . . . .

7.4. Alți membri, după caz . . . . . . . . . .

B. Date privind proiectul/programul

1. Denumirea proiectului/programului . . . . . . . . . .

2. Scopul . . . . . . . . . .

3. Obiective specifice . . . . . . . . . .

4. Activități/Acțiuni din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . .

5. Perioada de derulare/acțiune/activitate . . . . . . . . . .

6. Locul de desfășurare/acțiune/activitate . . . . . . . . . .

7. Participanți (numărul și structura)/acțiune/activitate . . . . . . . . . .

8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare.), conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Proiectul/Programul, acțiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli1

Valoarea totală

din care:

Sumă solicitată din fonduri publice

venituri proprii ale structurii sportive

1

I. Programul/Proiectul . . . . . . . . . .,

sumă solicitată din
fonduri publice

venituri proprii ale
structurii sportive

total . . . . . . . . . .

1. Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . .,

total . . . . . . . . . .,

din care:

-

-

-

-

(Se detaliază pe categorii de cheltuieli.)

1.2. Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . . . . . . ,

total . . . . . . . . . . . . . . . . .,

din care:

-

-

-

-

1 Categoriile de cheltuieli ce se pot finanța din fonduri publice pentru proiecte/programe sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

C. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului/programului

1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat - total . . . . . . . . . ., din care antrenori (pentru cluburile sportive) . . . . . . . . . .

1.2. Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) . . . . . . . . . .

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții . . . . . . . . . .

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociația pe ramură de sport județeană/a municipiului București . . . . . . . . . .

1.5. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociația pe ramură de sport județeană/a municipiului București . . . . . . . . . .

2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total . . . . . . . . . . lei, din care:

- donații, sponsorizări . . . . . . . . . . lei;

- venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) . . . . . . . . . . lei;

- cotizații, taxe, penalități etc. . . . . . . . . . . lei;

- alte venituri . . . . . . . . . . lei.

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total . . . . . . . . . . lei, din care:

- donații, sponsorizări . . . . . . . . . . lei;

- venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) . . . . . . . . . . lei;

- cotizații, taxe, penalități etc. . . . . . . . . . . lei;

- alte venituri . . . . . . . . . . lei.

D. La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

3. declarație conform modelului de mai jos.

DECLARAȚIE

Subsemnații, . . . . . . . . . ., reprezentanți legali ai structurii sportive . . . . . . . . . ., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

b) a publicat, în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul . . . . . . . . . . în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. . . . . . . . . . .; a înregistrat raportul de activitate în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. . . . . . . . . . .;

c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la instituția . . . . . . . . . ., în sumă de . . . . . . . . . . lei.

Data . . . . . . . . . .
Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

ANEXA Nr. 4

CONTRACT-CADRU
privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului/programului1
. . . . . . . . . . în anul . . . . . . . . . .

1 Se va menționa proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acțiunile/activitățile finanțate.

CAPITOLUL I Părțile

Instituția finanțatoare . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumită în continuare instituția finanțatoare, și

structura sportivă . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., certificat de identitate sportivă nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumită în continuare structură sportivă,

în baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL II Obiectul și valoarea contractului

Art. 1. -

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului/programului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul proiectului/programului sportiv . . . . . . . . . ., prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de . . . . . . . . . . lei, pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL III Durata contractului

Art. 3. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de . . . . . . . . . .

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile părților

Art. 4. -

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin contract în anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr. 3;

c) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți;

d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului;

f) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele documente:

- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract;

- raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli;

g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor/activităților finanțate potrivit prezentului contract.

Art. 5. -

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:

- în avans, . . . . . . . . . ., din valoarea contractului/acțiunii/activității, după caz;

- în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);

c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAPITOLUL V Răspunderea contractuală

Art. 6. -

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă penalități de întârziere de . . . . . . . . . .% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

Art. 7. -

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI Litigii

Art. 8. -

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 9. -

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

Art. 10. -

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 11. -

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

Art. 12. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 13. -

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Instituția finanțatoare
. . . . . . . . . .
Conducătorul instituției,
. . . . . . . . . .
Compartimentul financiar-contabil
. . . . . . . . . .
Compartimentul de specialitate/Compartimentul juridic
. . . . . . . . . .

Structura sportivă
. . . . . . . . . .
(reprezentanți legali)
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

Structura sportivă . . . . . . . . . .

Acțiunile/Activitățile din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . .

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității

Locul de desfășurare

Perioada acțiunii

Nr. de participanți

Costul acțiunii

Alte mențiuni

Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

Structura sportivă . . . . . . . . . .

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . .

Nr. crt.

Acțiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

din venituri proprii ale structurii sportive

1

Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . .,
total . . . . . . . . . ., din care:
a)1 . . . . . . . . . .
b)1 . . . . . . . . . .
Exemplu:
a) cazare: 10 persoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei

Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . .,
total . . . . . . . . . ., din care:
a) . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . .

TOTAL

1 Categorii de cheltuieli.

Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

Structura sportivă . . . . . . . . . .

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului

A. Scopul:

. . . . . . . . . .

B. Obiective:

Obiectivul general: . . . . . . . . . .

Obiective specifice: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

C. Indicatori

C1. Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură):

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Legislatie Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive