pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologieiprivind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului în anul 2022
EMITENT
  • MINISTERUL SPORTULUI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2022
Având în vedere:– art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;– art. 1 și art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;
– Referatul Direcției politici pentru sport nr. 8.054 din 22.12.2021,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sportului emite prezentul ordin.
Articolul 1Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2022, conform anexei nr. 1
.
Articolul 2Se aprobă metodologia privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului în anul 2022, conform anexei nr. 2.
Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.Articolul 4Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Sportului și federațiile sportive naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sportului,
Novák Carol-Eduard București, 23 decembrie 2021.Nr. 994.
*

PROGRAME din 23 decembrie 2021sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2022

EMITENT
  • MINISTERUL SPORTULUI

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 4 ianuarie 2022 Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 994 din 23 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2022.1.

Programul "Promovarea sportului de performanță" denumit în continuare P1

.a) Scopul programului:– dezvoltarea sportului la nivel național; atragerea unui număr cât mai mare de copii și tineri către practicarea sportului; valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei; reprezentarea României la cel mai înalt nivel în competițiile internaționale și obținerea performanțelor sportive;

b) Obiectivele programului:

– promovarea imaginii României prin obținerea unor rezultate deosebite la competiții sportive internaționale oficiale, în funcție de importanța și amploarea acestora, în următoarea ordine de priorități:

● Jocurile Olimpice/Paralimpice;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federațiile sportive naționale afiliate la sau recunoscute de cel puțin o federație sportivă internațională participantă la ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice și/sau Jocurilor Paralimpice;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federații sportive naționale, afiliate la sau recunoscute de cel puțin o federație sportivă internațională participantă la ultima ediție a Jocurilor Olimpice/Paralimpice și care are cel puțin o probă inclusă în programul proximei ediții ale acestora;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federații sportive naționale, afiliate la cel puțin o federație sportivă internațională recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional și care are cel puțin o probă inclusă în programul proximei ediții ale J.O./J.P.;

● Jocurile Mondiale organizate sub egida CIO sau GAIFS;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federații sportive naționale afiliate la cel puțin o federație sportivă internațională recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federații sportive naționale afiliate la cel puțin o federație sportivă internațională membră a GAISF (Global Association of Internațional Sport Federations) sau a altor foruri /organizații recunoscute de Comitetul Olimpic Internațional;

● Campionatele mondiale și campionatele europene la care participă federații sportive naționale care nu sunt afiliate la federații sportive internaționale recunoscute de Comitetul Olimpic Internațional sau de alte foruri/organizații recunoscute de acesta;

● Festivalul Olimpic al Tineretului European - ediția de iarnă Vuokatti 2021;

● Campionate Balcanice;

 

– atingerea unui nivel cât mai înalt de reprezentare a imaginii României, prin nivelul de recunoaștere al forurilor internaționale corespondente;

– dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv creșterea numărului de structuri sportive afiliate/asociate;

– creșterea nivelului de practicare al sportului la nivel național; dezvoltarea bazei de selecție a federației sportive naționale, respectiv creșterea numărului de sportivi legitimați;

– dezvoltarea sistemului competițional național;

– promovarea practicării sportului și popularizarea acestuia prin diverse acțiuni, programe, emisiuni Radio-TV, conturi de social media;

– optimizarea condițiilor de pregătire a loturilor naționale;

– optimizarea activității de perfecționare și de licențiere a specialiștilor din domeniul sportului de performanță;

– promovarea fair-play-ului și a toleranței în activitatea sportivă, stimularea măsurilor de prevenire și control al folosirii substanțelor și metodelor interzise; rezultatele luptei anti-doping

;– formarea și perfecționarea continuă a antrenorilor și a altor specialiști implicați în activitatea sportivă de performanță; cursuri, testări;

Programul P1 este destinat federațiilor sportive naționale care au ca atribuții dezvoltarea sportului de performanță și Comitetului Național Paralimpic

 

.2. Programul "Sportul pentru toți", denumit în continuare P2

.a) Scopul programului:

– promovarea și dezvoltarea unui complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, fără niciun fel de discriminare;

– dezvoltarea personalității și integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale prin subprogramul "Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale".

b) Obiectivele programului:

– creșterea gradului de participare a populației, de toate categoriile, la activitățile de practicare liberă a exercițiului fizic;

– asigurarea condițiilor specifice pentru practicarea sistematică a exercițiului fizic de către persoanele cu nevoi speciale;– creșterea numărului persoanelor cu nevoi speciale care practică, în mod regulat, sportul, adecvat nevoilor specifice fiecărei categorii;– promovarea educației permanente în și prin sport.

Programul P2 este destinat Federației Române Sportul pentru Toți.

3. Programul "Întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive", denumit în continuare P3.

a) Scopul programului:– asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acțiunilor/activităților de pregătire și competiționale, cu prioritate pentru loturile naționale și olimpice.

b) Obiectivele programului:

– optimizarea și eficientizarea întreținerii și funcționării bazelor sportive;

Programul P3 este destinat finanțării:

– cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru bunurile imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale;

 

4. Programul național "Redescoperă Oina", denumit în continuare P4. Programul P4 este destinat Federației Române de Oină, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.***

*

*