Total Media News

Ordinul ministrului privind finanțarea federațiilor sportive PDF Imprimare
Luni, 16 Ianuarie 2023 12:57

 

    

                   Ministerul Sportului s-a făcut din nou de râs. Noul logo și ...

    Ministrul Sportului

     - emite prezentul ordin

ART.1

Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanţării Federaţiilor Sportive Naţionale și a Comitetului Naţional Paralimpic, conform anexei nr. 1.

ART.2

Se aprobă metodologia de finanţare a Federaţiilor Sportive Naționale si a Comitetului Naţional Paralimpic pe baza programelor de utilitate publică ,conform anexei nr. 2.

ART.3

Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART.4.

Direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Sportului, Federaţiile Sportive Naţionale și Comitetul Naţional Paralimpic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART.5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Sportului

Carol - Eduard NOVÁK


din  Anexa2


..................


Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 12

 

METODOLOGIE
de finanțare a Federațiilor Sportive Naționale și a Comitetului Național Paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art.1. Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanțarea Federațiilor Sportive Naționale și a Comitetului Național Paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică

 

 • principiile care stau la baza finanţării Federațiilor Sportive Naționale și a Comitetului Național Paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică;

 • condiţiile de eligibilitate;

 • criteriile de finanţare;

 • cererea de finanțare;

 • evaluarea cererilor de finanțare pe baza condițiilor de eligibilitate şi a criteriilor de finanțare;

 • contractul de finanțare;

 • atribuirea finanțării în limita bugetului aprobat;

 • încheierea contractului de finanţare;

 • justificarea utilizării sumelor acordate ;

 •  

 

Art.2. În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

- Federaţie Sportivă Națională eligibilă: Federaţie Sportivă Naţională, posesoare a Certificatului

de Identitate Sportivă emis de autoritatea sportivă naţională competentă, care îndeplineşte

condiţiile de eligibilitate;

- Cerere de finanţare eligibilă: cerere de finanţare depusă de o Federaţie Sportivă Naţională,

corect întocmită şi completă, prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate,

conform legislației în vigoare și a prezentei metodologii;

- Grupe sportive: grupe alcătuite din Federaţii Sportive Naţionale, stabilite conform unor definiţii,

principii şi criterii pe baza cărora se face o evaluare a federaţiilor eligibile, stabilindu-se astfel

ordinea priorităţilor de finanţare;

- Indicatori specifici: indicatori prin care, în cadrul fiecărei grupe așa cum este definită în

metodologie, se evaluează activitatea şi performanţa sportivă a fiecărei Federaţii Sportive

Naţionale în integralitatea sa, nivelul de practicare şi dezvoltare a sportului la nivel naţional,

dezvoltarea bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi, performanţa sportivă,

respectiv obiective de performanţă propuse şi realizate, nivelul de dificultate, în obţinerea

performanţei sportive, nivelul de reprezentare a imaginii României în competițiile sportive,

importanţa şi amploarea competițiilor sportive, nivelul de recunoaștere pe plan internaţional,

campaniile pentru combaterea şi prevenirea folosirii substanțelor interzise, infrastructura

sportivă, formarea şi perfectionarea permanentă și continuă a antrenorilor, a colectivelor

tehnice la cerințele actuale, sprijinirea, finanțarea persoanelor cu dizabilități pentru practicarea

activităților fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilității infrastructurii sportive specifice, etc;

- Federaţii Sportive Naţionale care administreaza sporturi olimpice prioritare:

federaţii sportive naționale, posesoare ale certificatului de identitate sportivă eliberat de

autoritatea naţională competentă, coordonatoare de sporturi olimpice individuale și/sau de

echipă, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federație sportivă internațională care

administrează activitatea unor ramuri de sport/discipline/probe sportive incluse în programul

ultimelor trei ediții şi al proximei ediţii ale Jocurilor Olimpice /Paralimpice

- Federații Sportive Naţionale care administrează sporturi olimpice:

federaţii sportive naţionale, posesoare ale certificatului de identitate sportivă eliberat de

autoritatea naţională competentă, coordonatoare de sporturi olimpice individuale și/sau de

echipă, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federație sportivă internațională care

administrează activitatea unor ramuri de sport/discipline/probe sportive incluse în

programul ediţiei anterioare şi al proximei ediţii ale Jocurilor Olimpice /Paralimpice;

- Federaţii Sportive Naţionale care administrează sporturi neolimpice: federaţii

sportive naţionale, posesoare ale certificatului de identitate sportivă eliberat de

autoritatea naţională competentă, ale căror ramuri de sport/discipline/probe nu sunt incluse

în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice, coordonatoare de sporturi neolimpice individuale

și/sau de echipă, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federație sportivă internațională

recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional, GAISF, ICSSPE, IAKS sau de alte foruri

recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;

- Probă Olimpică - probă sportivă inclusă în programul proximei ediții ale Jocurilor

Olimpice/Paralimpice;

- Lot Olimpic/Paralimpic: echipa olimpică/paralimpică a Romaniei, formată din cei mai

buni sportivi selecţionaţi în urma unor criterii de selecție, care reprezintă România la

probele olimpice incluse în Programul Comitetului Internațional Olimpic/Comitetului

Internațional Paralimpic;

- Lot Naţional: echipă reprezentativă a României, formată din cei mai buni sportivi legitimaț

i şi selectionați în urma unor criterii de selecţie din secțiile cluburilor afiliate, care vor fi scutiți

de plata taxei de înscriere la campionatele naţionale organizate de federaţiile de resort;

- Loturile Naţionale ale Federaţiilor Sportive Naţionale care coordonează activitatea

unor sporturi neolimpice de contact, a căror activitate se desfășoară pe categorii de vârstă

şi/sau greutate, participante la Campionate Mondiale sau Europene , vor fi formate din cel

mult doi sportivi sau două echipe/disciplină/probă/stil/ categorie;

- Campionate Europene: competiții sportive oficiale interțări, la care participă

loturi naţionale reprezentând doar ţări europene, numărul minim de ţări fiind 15:

a) în cazul Campionatelor Europene, Federațiile Sportive Naţionale olimpice vor putea

introduce în calendarul sportiv oficial doar Campionatele Europene organizate sub egida

federaţiei de specialitate cu competenţă la nivel european.

b) în cazul Campionatelor Europene, Federaţiile Sportive Naționale care administrează

sporturi neolimpice de contact, a căror activitate se desfășoară pe categorii de vârstă şi/sau

greutate, vor putea introduce în calendarul sportiv oficial doar Campionatele Europene

organizate sub egida unor federaţii sportive de specialitate recunoscută de CIO, GAISF,

ICSSPE sau de alte foruri/organizații recunoscute de CIO la care, conform statutelor și

regulamentelor, este permisă participarea, înscrierea şi/sau calificarea a cel mult doi

sportivi sau două echipe/disciplină/probă/stil/categorie;

- Campionate Mondiale: competiții sportive oficiale interțări, la care participă loturi naţionale

reprezentând cel puțin 20 de țări de pe cel puţin trei continente: în cazul Campionatelor

Mondiale, Federaţiile Sportive Naționale coordonatoare ale unor sporturi neolimpice de

contact, a căror activitate se desfășoară pe categorii de vârstă şi/sau greutate, vor putea

introduce în calendarul sportiv oficial doar Campionatele Mondiale organizate sub egida

unor Federaţii Sportive Internaţionale recunoscute de CIO, GAISF, ICSSPE, IAKS sau

de alte foruri recunoscute CIO la care, conform statutelor şi regulamentelor , este permisă

participarea, înscrierea şi/sau calificarea a cel mult doi sportivi

sau două echipe/disciplină/probă/stil/categorie;

- Contract de finanțare: contract care se încheie între Ministerul Sportului şi o federație

sportivă naţională eligibilă în vederea finanțării programelor sportive de utilitate publică;

- Calendar sportiv: succesiune de evenimente sportive organizate anual, prevăzut

la Programul „Promovarea sportului de performanţă”, conform contractului de finanțare

încheiat între Federaţiile Sportive Naţionale și Ministerul Sportului;

- Solicitant: Federație Sportivă Naţională /Comitetul Național Paralimpic care a depus

o cerere de finanțare pentru programele sportive de utilitate publică;

- Beneficiar: solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanțare în urma aplicării

condițiilor de eligibilitate şi a criteriilor de finanțare;

- Venituri proprii ale federației: orice venituri obținute, în condiţiile legii, de către o

Federație Sportivă Națională, cu excepția sumelor primite din bugetul Ministerului Sportului,

din bugetul Comitetului Olimpic Sportiv Român sau din alte sume de la bugetul de stat/bugetele

locale, în condițiile legii, precum :

 • cotizațiile şi contribuțiile bănești sau în natură ale simpatizanţilor;

 • donațiile şi sumele sau bunurile primite din sponsorizări;

 • veniturile obținute din reclamă și publicitate;

 • veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;

 • veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

 • indemnizațiile obținute din participarea la competițiile şi demonstrațiile sportive;

 • indemnizațiile obținute din transferurile sportivilor;

 

- persoane cu dizabilități : persoane cu diferite incapacități, handicapuri, dizabilități, care

sunt și care urmează să fie integrate în activitatea sportivă ;

 

Capitolul II – Principii care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică

 

Art.3. Principiile care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică sunt:

 1. responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilității pentru acţiunile întreprinse 

 2. şi activităţile realizate;

 3. transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia a tuturor celor interesați,a informaţiilor

  1. Statutul Federației, precum şi a altor acte constitutive, dacă este cazul;

  2. Forurile de conducere numele şi prenumele;

  3. Programele şi strategiile proprii ;

  4. Structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea federației;

  5. Declararea averii şi intereselor de către președinții, vicepreședinții, secretarii

  6.  generali, directorii economici şi/sau trezorierii Federaţiilor Sportive Naţionale, ai 

  7. COSR şi ai CNP, conform art 1 alin (1) pct 40 din Legea 176/2010, privind integritatea

  8.  în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

  9. Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei

  10.  Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte

  11.  normativ cu modificarile şi completările ulterioare;

  12. Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federației format din veniturile de la bugetul 

  13. de stat al MS, de la COSR și din veniturile proprii ale federației provenite din:

 4.  referitoare la aplicarea procedurii de finanţare, precum şi asigurarea liberului acces la 

 5. informațiile de interes public, prin publicarea pe pagina web a următoarelor documente,

 6.  în condițiile legii:

 • cotizațiile şi contribuțiile bănești sau în natură ale simpatizanţilor;

 • donațiile şi sumele sau bunurile primite din sponsorizări;

 • veniturile obținute din reclamă și publicitate;

 • veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;

 • veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

 • indemnizațiile obținute din participarea la competițiile şi demonstrațiile sportive;

 • indemnizațiile obținute din transferurile sportivilor, precum și cheltuielile aferente.

  1. Calendar sportiv naţional şi internaţional;

  2. Regulamente;

  3. Lista actualizată a cluburilor sportive afiliate;

  4. Numărul sportivilor legitimați pe categorii de varstă;

  5. Numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură de sport;

  6. Actele adunărilor generale;

  7. Decizii ale Consiliului de Administrare/Birou Federal;

  8. Rapoartele de activitate şi situația financiară pentru anul precedent precum şi bugetul 

  9. anului în curs;

  10. Componența loturilor naționale și criteriile de selecție;

  11. Componența loturilor olimpice şi criteriile de selecție;

  12. Criterii de selecție pentru participarea la competițiile sportive oficiale de nivel internațional

  13.  pentru sezonul competițional în curs;

 1. eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor de finanțare care

 2.  să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanţare şi repartizarea bugetului 

 3. pentru activitatea sportivă a federațiilor sportive naționale;

 4. abordarea etică, respectiv organizarea și desfășurarea acțiunilor/activităţilor conform 

 5. celor mai înalte standarde ale comportamentului etic;

 6. cofinanțarea, în sensul că finanțarea de la Ministerul Sportului este completată de o

 7.  contribuție din partea beneficiarului, a cărei cuantum minimal se stabilește prin

 8.  contractul de finanțare;

 9. anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic 

 10. în care s-a acordat finanţarea programelor sportive derulate de federaţiile sportive naţionale;

 

Capitolul III – Condiții de eligibilitate

Art.4. (1) Pentru a putea beneficia de finanţare, Federaţiile Sportive Naţionale interesate

trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului 

 2. nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă;

 3. să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de

 4.  insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare;

 5. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutului, actului 

 6. constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;

 1. să depună avizul emis de către Ministerul Sportului cu privire la membrii, organele de

 2.  conducere executive şi de control, respectiv sediul;

 3. să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligaţii de plată 

 4. exigibile la bugetul de stat ori să prezinte o eșalonare a acestora admisă prin 

 5. decizia organului fiscal;

 6. să nu aibă obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii în ultimii trei ani față de Ministerul 

 7. Sportului şi unităţile subordonate acestuia;

 8. să nu furnizeze informaţii false în cererea de finanţare sau în documentele care însoţesc 

 9. cererea de finanţare;

 10. să depună declaraţii pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul 

 11. legal, organele de conducere și control ale federaţiei nu au fost condamnate pentru:

 12.  gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri precum și orice alte 

 13. infracțiuni incidente în domeniu;

i) să depună, odată cu cererea de finanţare, Raportul de activitate pe anul anterior, care

trebuie să cuprindă, următoarele elemente:

- modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare

încheiat cu Ministerul Sportului pe anul anterior.

- numărul de membri afiliaţi la data depunerii cererii de finanțare și actele în baza cărora au

fost afiliați, inclusiv avizele de la Ministerul Sportului pentru modificare act constitutiv/statut,

decizii ale organelor de conducere și, după caz, încheierile instanțelor de judecată de admitere

a cererilor de înscriere a modificărilor;

- numărul de sportivi legitimați;

- date referitoare la activitatea sportivă (campionate naţionale organizate, numărul de cluburi

participante la fiecare campionat, cursuri de perfecţionare pentru antrenori, etc.);

- modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia

este afiliată;

- dovada afilierii/recunoaşterii la organismele internaţionale în domeniu;

- să depună fişele de post aferente posturilor finanțate de la bugetul Ministerului Sportului.

j) la data depunerii cererii de finanţare, federaţiile sportive naţionale care au mai mult de

8 ani de la înfiinţare trebuie să aibă un număr de cel puţin 20 membri afiliaţi/structuri sportive,

iar federaţiile sportive naţionale care au mai puţin de 8 ani de la înfiinţare trebuie să aibă un

număr de cel puţin 15 membri afiliaţi/structuri sportive, în conditiile legii;

k) să depună cererea de finanţare, conform modelului şi în formatul prevăzut în anexele: 1a, 1b, 1c,

după caz, în termenul stabilit de Ministerul Sportului;

l) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări

aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul

expres al Ministerului Sportului în condiţiile legii.

(2) În cererea de finanțare, întocmită conform prezentei metodologii, nu vor fi cuprinse

Campionatele Mondiale, Europene și Regionale programate a se organiza în România în

anul în curs, dacă pentru acestea Federația Sportivă Națională va solicita finanțare printr-un

contract separat, în cadrul activității sportive de excelență, conform Metodologiei pentru

finanțarea activității sportive de excelență prin Federaţiile Sportive Naţionale pe disciplină/ramură

de sport, aprobată prin ordinul ministrului sportului sau care beneficiază de finanțare de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Pentru organizarea competițiilor programate a se organiza in România în anul în curs, în baza

autorizațiilor prealabile, se va depune separat o cerere de finanțare a activității sportive de excelenţă.


Capitolul IV – Criterii de finanțare

Art.5. În vederea acordării sumelor de la bugetul de stat, criteriile de finanțare au drept scop

clasificarea, ierarhizarea și prioritizarea pe principii valorice de performanţă sportivă, a

capacității solicitanților de a contribui la realizarea programelor sportive de utilitate publică;

conform criteriilor de finanțare, evaluarea şi prioritizarea Federaţiilor Sportive Naționale se

va face evaluând performanţa federală în integralitatea sa, pe baza unor criterii sportive şi

administrativ-organizatorice, în funcție de tradiţia, istoria şi notorietatea sportului în România,

de nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă, de nivelul performanţelor sportive

obținute la competițiile internaţionale, Jocuri Olimpice/ Paralimpice, Campionate Mondiale,

Europene, Jocuri Mondiale sau Europene multisport, de nivelul de reprezentare a imaginii

României pe plan internaţional, de nivelul de recunoaștere al Federaţiilor Sportive Internaţionale

la care Federația Sportivă Naţională este membră, de importanța și amploarea competițiilor

sportive la care participă, de dificultatea obținerii rezultatelor sportive, de rezultatele

campaniilor de prevenire şi combatere a folosirii substanțelor interzise, de nivelul de dezvoltare

al sportului pe plan intern, prin numărul de structuri sportive afiliate și numărul de sportivi legitimați.

 

Finanţarea Federațiilor Sportive Naționale pe baza programelor de utilitate publică, prin

intermediul Federaţiilor Sportive Naționale/Comitetului Național Paralimpic care au îndeplinit

condițiile de eligibilitate, se realizează în limita sumelor aprobate pentru aceste programe în

bugetul Ministerului Sportului, prioritizat, pe grupe de performanta , în funcţie de criterii şi indicatori

specifici prevăzuţi în prezenta metodologie.

Art.6. Conform criteriilor de finanţare pentru programul „Promovarea sportului de performanţă”,

evaluarea şi prioritizarea Federaţiilor Sportive Naționale se va face astfel:

 

 1. EVALUAREA ŞI PRIORITIZAREA FEDERAŢIILOR SPORTIVE NAŢIONALE

Grupa I - Federaţii Sportive Naţionale care administrează sporturi olimpice prioritare

Federaţii Sportive Naționale şi Comitetul Naţional Paralimpic, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, care administrează activitatea unor ramuri de sport/discipline/probe olimpice prioritare, cu mare tradiţie şi notorietate în România, cu un înalt impact de imagine la nivelul societății românești, afiliate la Federaţii Sportive Internaţionale participante la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care au cel puţin o probă olimpică prioritară inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; rezultate excepţionale la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi la campionatele mondiale şi europene ; rezultate deosebite în lupta anti-doping; potențial şi continuitate în reprezentarea cu succes a României la Jocurile Olimpice/Paralimpice;

 

Indicatori specifici

 1. IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competițiilor la care poate participa federaţia sportivă

 2.  naţională în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaţionale, respectiv: 

 3. Jocurile Olimpice/Paralimpice; Campionatele Mondiale/Europene organizate sub

 4.  egida unor Federaţii Sportive Internaţionale participante la ultimele trei ediţii ale J.O./J.P. şi

 5.  care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; 

 6. Jocurile Mondiale/Europene multisport organizate de foruri recunoscute de Comitetul

 7.  Olimpic Internaţional; Campionate Balcanice; alte competiții sportive internaţionale 

 8. organizate de federații sau foruri recunoscute CIO;

 

 1. PERFORMANŢE SPORTIVE

 

- nivelul de indeplinire a obiectivelor de performanță raportat la obiectivele de performanţă estimate

în anul anterior;

- Federaţia Sportivă Naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a obţinut cel puţin un

loc I-VI la ultimele trei editii ale JO/JP;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puţin un loc I-VI la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene, Cupe Mondiale şi/sau Europene, Campionate Balcanice sau

alte competiții internaţionale oficiale, organizate de Federaţii Sportive Internaţionale recunoscute

de CIO, GAISF, ICSSPE, IAKS sau de alte foruri recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;

- Federaţia Sportivă Naţională/Comitetul Naţional Paralimpic a avut sportivi calificaţi la ultimele trei

ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice;

- Federaţia Sportivă Naţională/Comitetul Naţional Paralimpic a avut sportivi calificaţi la ultimele

trei ediţii ale Campionatelor Mondiale /Europene;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiții sportive

organizate de entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;

- Federația Sportivă Națională are sportivi care participă la proxima ediţie a Festivalului

Olimpic al Tineretului European;

- Federaţia Sportivă Naţională a organizat în ultimii doi ani una sau mai multe ediții ale

Campionatelor Naţionale;

c) COMPONENTA LOTULUI NAŢIONAL

 

- sa fie stabilit în baza criteriilor de selecție și calificare de către Federațiile Sportive Naționale

în cadrul organelor de conducere şi administrare, publicate și sa fie format din sportivi cu șanse

reale de calificare la Campionate Mondiale / Campionate Europene şi la Jocurile Olimpice de la

Paris 2024 şi de la Los Angeles 2028.

 1. PREGĂTIRE LOT NAŢIONAL

- pregatirea lotului naţional se face pe o perioadă de minimum 6 luni pe an calendaristic.

- antrenorii loturilor naționale să detină calificare superioară/cu recunoaștere

internațională/continental.

- colectivul tehnic va fi format din specialiști din domeniul medical, nutriție, kinetoterapie ,

psihologie și alţi tehnicieni în domeniul sportului.

 

 1. DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:

- numărul de structuri sportive afiliate/asociate;

(Ex: 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri

sportive, peste 150 de structuri sportive, etc, cu excepția federaţiilor sportive naţionale care

au mai puţin de 8 ani de la înființare,în condițiile legii )

 

f) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare a sportului în teritoriu:

- numărul de persoane care practică sportul la nivel naţional;

- numărul de antrenori la nivel naţional;

- numărul de instructori la nivel naţional;

 

g) BAZA DE SELECTIE, respectiv nivelul de dezvoltare a pepinierei sportive, a bazei de

selecție, ca una dintre măsurile esenţiale atât în obţinerea performanţelor sportive cât şi

a asigurării continuităţii acestora:

- numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;

- numărul de sportivi legitimați în anul anterior

(Ex: sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi, 751-1000 sportivi, 1001-1500 sportivi, etc)

 

h) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media,

rețele de socializare, etc:

- acțiuni şi programe de promovare a sportului în rândul copiilor și tinerilor;

 

acțiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;

- promovarea sportului în social media (număr conturi, număr total de urmăritori);

- existența unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare din elita sportului;

 

i) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în folosință federaţiilor:

- nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

j) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate;

număr de teste depistate pozitiv;

 

 

k) STRUCTURA POSTURILOR care derulează programele de utilitate publică

- nivelul studiilor personalului de specialitate, secretar general de federație, expert sportiv,

antrenor naţional, antrenor, instructor, referent, alţi angajați conform clasificării ocupațiilor din România;

- colectivul tehnic este alcatuit din: antrenori, medici, cercetători, metodiști, asistenți

medicali, kinetoterapeuti, psihologi, biochimiști, coregrafi, corepetitori, alţi specialiști stabiliți

de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea

și finanțarea activității sportive de performanţă care sunt implicați direct şi indirect

prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă;

- postul de antrenor finanțat prin contractul de finanţare de la bugetul de stat să fie ocupat

de o persoană specializată, alta decât membrii organului de conducere și control al federaţiei;

- fișele de post aferente posturilor ce pot fi finantate de la bugetul de stat;

- nivelul cheltuielilor aferente posturilor finanțate de la Ministetul Sportului;

 

l) FORMAREA ŞI PERFECTIONAREA ANTRENORILOR

- existența unor proceduri de licențiere pentru antrenori acolo unde este cazul,conform

specificului fiecărei Federaţii Sportive Naţionale;

 • cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;

 • testarea continuă a acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

 

m) PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- finanțarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilități pentru practicarea activităților

fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilității la infrastructura sportivă specifică;

- desemnarea unei persoane din cadrul federației care să se ocupe de categoria sportivilor cu

 

dizabilități;

- elaborarea unui calendar competițional intern;

- organizarea unui campionat naţional;

- instruirea unei persoane în vederea obținerii competențelor de clasificator naţional/international.

 

Grupa II - Federaţii Sportive Naționale care administrează sporturi olimpice

Federaţii Sportive Naționale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de

autoritatea naţională competentă, care administrează activitatea unor ramuri de

sport/discipline/probe cu un înalt impact de imagine la nivelul societății româneşti, afiliate sau

recunoscute de Federaţii Sportive Internaţionale participante la ultima ediţie a Jocurile Olimpice

şi care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale Jocurilor Olimpice;

rezultate excepționale la Campionatele Mondiale şi Europene ; rezultate deosebite în lupta

anti-doping; potențial şi continuitate în reprezentarea cu succes a României la

Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, Balcanice;

 

Indicatori specifici

 1. IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competițiilor la care poate participa Federaţia Sportivă

 2.  Naţională în funcţie de afilierile şi recunoaşterile internaţionale, respectiv: 

 3. Jocurile Olimpice; Campionate Mondiale şi/sau Europene organizate de 

 4. Federații Sportive Internaţionale recunoscute CIO; Campionate Mondiale şi/sau 

 5. Campionate Europene organizate de Federaţii Sportive Internaţionale membre ale unor 

 6. organizații recunoscute de CIO, GAISF, ICSSPE, IAKS sau de alte foruri recunoscute 

 7. de Comitetul Olimpic Internaţional; Jocuri Mondiale, Jocuri Europene, multisport 

 8. organizate sub egida unor organizații sportive recunoscute de Comitetul Olimpic

 9.  Internaţional; Campionate Balcanice; alte competiții internaţionale;

 

 1. PERFORMANŢE SPORTIVE

 

- nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă raportat la obiectivele de performanţă

estimate în anul anterior;

- Federaţia Sportivă Naţională a avut sportivi calificați la ultima ediție a Jocurile Olimpice;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puțin un loc I-VI la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene, Cupe mondiale şi/sau Europene, Campionate Balcanice sau

alte competiții internaţionale oficiale organizate de Federaţii Sportive Internaţionale sau

de organizatii recunoscute de CIO, GAISF, ICSSPE, IAKS sau de alte foruri recunoscute

de Comitetul Olimpic Internaţional;

- Federația Sportivă Națională a obținut una sau mai multe medalii la competiții sportive

organizate la foruri/entități juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;

- Federația Sportivă Națională are sportivi care participă la proxima ediţie a

Festivalului Olimpic al Tineretului European;

- Federaţia Sportivă Naţională a organizat în ultimii doi ani una sau mai multe ediții ale

Campionatelor Naţionale;

c) COMPONENTA LOTULUI NAŢIONAL

- să fie stabilit în baza criteriilor de selecție și calificare de către Federațiile Sportive Naționale,

în cadrul organelor de conducere și administrare, publicate, și să fie format din sportivi cu șanse

reale de calificare la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale şi Jocurile Olimpice

de la Paris 2024;

 

d) PREGATIRE LOT NAŢIONAL

- pregătirea lotului naţional se face pe o perioadă de minimum 6 luni pe an calendaristic;

- antrenorii lotulurilor naţionale trebuie să dețină calificare superioară/cu

recunoaștere internațională/continentală;

- colectivul tehnic va fi format din specialiști din domeniul medical, nutriție, kinetoterapie ,

psihologie și alţi tehnicieni în domeniul sportului;

 

 

e) DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:

- numărul de structuri sportive afiliate/asociate;

(Ex: 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri

sportive, peste 150 de structuri sportive, etc, cu excepția Federațiilor Sportive Naţionale

care au mai puţin de 8 ani de la recunoaștere, în condițiile legii)

 

f) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare a sportului în teritoriu:

- numărul de persoane care practica sportul la nivel naţional;

- numărul de antrenori la nivel național;

- numărul de instructori sportive la nivel naţional;

 

g) BAZA DE SELECTIE, respectiv nivelul de dezvoltare al bazei de selecție, ca măsură

esenţială atât în obţinerea performanţelor sportive cât şi a asigurării continuităţii acestora:

- numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;

- numărul de sportivi legitimați în anul anterior

(Ex: sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi, 751-1000 sportivi, 1001-1500 sportivi etc)

 

h) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului in mass-media,

rețele de socializare, etc:

- acțiuni şi programe de promovare a sportului în randul copiilor și tinerilor;

- acțiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;

- promovarea sportului în social media (număr de conturi, număr total de urmăritori);

- existența unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare;

 

i) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în foloşința federaţiilor:

- nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

j) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate;

număr de teste depistate pozitiv;

k ) STRUCTURA POSTURILOR care derulează programele de utilitate publică

- nivelul studiilor personalului de specialitate, secretar general de federație,

expert sportiv, antrenor naţional, antrenor, instructor, referent, alţi angajați conform

clasificării ocupațiilor din România;

-colectivul tehnic să fie alcatuit din: antrenori, medici, cercetători, metodist,

asistent medical, kinetoterapeuti, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alţi

specialiști stabiliți de Federațiile Sportive sau de către organizațiile sportive

abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanţă care

sunt implicați direct şi indirect prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă;

- postul de antrenor finanțat prin contractul de finanţare de la bugetul de stat să fie ocupat

de o persoană specializată, alta decât membrii organului de conducere și control al federaţiei;

- fișele de post aferente posturilor ce pot fi finantate de la bugetul de stat;

- nivelul cheltuielilor aferente posturilor finanțate de la Ministerul Sportului;

 

l) FORMAREA ŞI PERFECȚIONAREA ANTRENORILOR

- existența unor proceduri de licențiere pentru antrenori acolo unde este cazul, conform

specificului fiecarei Federaţii Sportive Naţionale;

 • cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;

 • testarea continuă a acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

 

m) PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- finanțarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilități pentru practicarea activitatilor

fizice şi sportive, precum şi aşigurarea acceşibilității la infrastructura sportivă specifică;

- desemnarea unei persoane din cadrul federației care să se ocupe de categoria sportivilor

cu dizabilități;

- elaborarea unui calendar competițional intern;

- organizarea unui Campionat Naţional;

- instruirea unei persoane în vederea obținerii competențelor de clasificator naţional/internațional;

 

Grupa III - Federaţii Sportive Naționale care administrează sporturi neolimpice

Federaţii Sportive naţionale neolimpice, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă

eliberat de autoritatea naţională competentă, coordonatoare de sporturi neolimpice individuale

și/sau de echipă;

 

. Federaţii Sportive Naţionale care administrează activitatea unor ramuri de

sport/discipline/probe neolimpice, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federaţie sportivă

internaţională participantă la proxima ediţie a jocurilor olimpice/paralimpice;

B. Federaţii Sportive Naţionale care administrează activitatea unor ramuri de

sport/discipline/probe neolimpice, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federaţie sportivă i

nternaţională recunoscută CIO;

C. Federaţii Sportive Naționale care administrează activitatea unor ramuri de

sport/discipline/probe neolimpice, afiliate sau recunoscute de cel puţin o federaţie

sportivă internaţională membră a GAISF (Global Association of Internaţional Sport Federations),

ICSSPE, IAKS sau a altor foruri/organizaţii recunoscute CIO;

D. Federaţii Sportive Naţionale care administrează activitatea unor ramuri de

sport/discipline/probe neolimpice, care nu sunt afiliate sau recunoscute de Federaţii Sportive

Internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional sau de alte foruri/organizaţii

recunoscute CIO;

Indicatori specifici

a) IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competițiilor la care poate participa Federaţia Sportivă

Naţională în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaţionale, respectiv: Campionatele

Mondiale/ Europene organizate sub egida unor Federaţii Sportive Internaţionale participante

la proxima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice; Campionatele Mondiale/Europene organizate

sub egida unor federații/foruri sportive internaţionale recunoscute de CIO, GAISF, ICSSPE,

IAKS sau de alte foruri/organizaţii recunoscute de CIO; Jocurile Mondiale /Europene multisport

organizate de foruri recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional, GAIFS ICSSPE, IAKS

sau de alte foruri/organizaţii recunoscute CIO; Campionate Balcanice; alte competiții

sportive internaţionale organizate de federaţii sau foruri internaţionale de specialitate;

b) PERFORMANŢE SPORTIVE

- nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă raportat la obiectivele de performanţă

estimate în anul anterior;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puţin un loc I-VI la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene de seniori, organizate de Federaţii Sportive Internaţionale

participante la proxima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puţin un loc I-III la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene de seniori, organizate de Federaţii Sportive Internaţionale recunoscute

de CIO;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puţin un loc I-III la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene de seniori, organizate de Federaţii Sportive Internaţionale

recunoscute de GAISF (Global Association of Internaţional Sport Federations), ICSSPE,

IAKS sau de alte foruri/organizaţii recunoscute CIO;

- Federația Sportivă Națională are sportivi calificaţi care participă la proxima ediţie a Festivalului

Olimpic al Tineretului European;

- Federaţia Sportivă Naţională a obţinut în ultimii doi ani cel puţin un loc I-III la Campionatele

Mondiale şi/sau Europene de seniori, organizate de Federaţii Sportive Internaţionale de specialitate;

- Federaţia Sportivă Naţională a organizat în ultimii doi ani una sau mai multe ediții ale

Campionatelor Naţionale;

 

c) COMPONENȚA LOTULUI NAŢIONAL

- să fie stabilit în baza criteriilor de selecție și calificare de către Federațiile Sportive

Naționale în cadrul organelor de conducere şi administrare şi să fie format din sportivi cu

șanse reale de performanţă la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi

Festivalul Olimpic al Tineretului European;

 

d) PREGATIRE LOT NAŢIONAL

- pregătirea lotului naţional se face pe o perioadă de minimum 6 luni pe an calendaristic;

- antrenorii loturilor naționale să deţină calificare în condiţiile legii;

- colectivul tehnic va fi format din specialiști din domeniul medical, nutriție, kinetoterapie,

psihologie sau alţi tehnicieni din domeniul sportului;

e) DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:

- numărul de structuri sportive afiliate/asociate;

(Ex: 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri

sportive, peste 150 de structuri sportive, etc cu exceptia federaţiilor sportive naţionale care au

mai puțin de 8 ani de la recunoaștere, în condițiile legii)

f) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare a sportului în teritoriu:

- numărul de persoane care practică sportul la nivel naţional;

- numărul de antrenori la nivel național;

- numărul de instructori la nivel național;

 

g) BAZA DE SELECTIE, respectiv nivelul de dezvoltare a pepinierei sportive, a bazei de

selecție, ca una dintre măsurile esenţiale atât în obţinerea performanţelor sportive cât

şi a asigurării continuităţii acestora:

- numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;

- numărul de sportivi legitimați în anul anterior.

(Ex: sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi, 751-1000 sportivi, 1001-1500 sportivi, etc)

h) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului in mass-media,

retele de socializare, etc:

- acțiuni şi programe de promovare a sportului în randul copiilor și tinerilor;

- acțiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;

- promovarea sportului în social media (număr de conturi, număr total de urmăritori);

- existența unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare din elita sportului.

 

i) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în foloşința federaţiilor:

- nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

j) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate; număr

de teste depistate pozitiv;

k) STRUCTURA POSTURILOR care derulează programele de utilitate publică

- nivelul studiilor personalului de specialitate, secretar general de federație, expert sportiv,

antrenor naţional, antrenor, instructor, referent, alţi angajați conform clasificării ocupațiilor din

România;

-colectivul tehnic să fie alcatuit din: antrenori, medici, cercetători, metodist,

aşistent medical, kinetoterapeuti, pşihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alţi specialiști

stabiliți de Federațiile Sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în

coordonarea și finanțarea activității sportive de performanţă care sunt implicați direct şi

indirect prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă;

- postul de antrenor finanțat prin contractul de finanţare de la bugetul de stat să fie ocupat

de o persoană specializată, alta decât membrii organului de conducere și control al federaţiei;

- fișele de post aferente posturilor ce pot fi finantate de la bugetul de stat;

- nivelul cheltuielilor aferente posturilor finanțate de la Ministerul Sportului;

 

l) FORMAREA ŞI PERFECȚIONAREA ANTRENORILOR

- existența unor proceduri de licențiere pentru antrenori acolo unde este cazul,conform specificului

fiecărei Federaţii Sportive Naţionale;

 • cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;

 • testarea continuă a acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

 

 

m) PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- finanțarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilități pentru practicarea activităților

fizice şi sportive, precum şi aşigurarea acceşibilității la infrastructura sportivă specifică;

- desemnarea unei persoane din cadrul federației care să se ocupe de categoria sportivilor cu

dizabilități;

- elaborarea unui calendar competitional intern;

- organizarea unui campionat naţional;

- instruirea unei persoane în vederea obținerii competențelor de clasificator naţional/internațional;

 

 

 

Art.7. (1) Finanţarea Federaţiilor eligibile pentru programul „Promovarea sportului de

performanţă” din bugetul Ministerului Sportului se realizează în limita sumei aprobate

pentru acest program, prioritizat, pe grupe, în funcţie de criteriile şi indicatorii specifici prevăzuţi

la art.6.

În cadrul fiecărei grupe, prioritizarea finanțării federațiilor sportive naționale se va face în

funcție de numărul indicatorilor specifici îndepliniţi, precum şi de nivelul de îndeplinire al acestora,

conform unui algoritm stabilit de către comisia de evaluare constituită prin ordin de ministru.

 

Art.8. Criteriile de finanţare pentru programul „Sportul pentru toţi” sunt:

 

1) Criteriul 1:

- Amploarea şi impactul acţiunilor sportiv recreative;

- Numărul şi gradul de adresabilitate al acţiunilor cuprinse în subprogramul „Sportul pentru

persoane cu nevoi speciale ”;

(2) Criteriul 2:

- Eficienţa şi atractivitatea acţiunilor de formare/perfecţionare specialişti;

 

(3) Criteriul 3:

- Amploarea şi eficienţa acţiunilor de promovare - informare;

(4) Criteriul 4:

- Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române Sportul pentru Toţi;

 

Art.9. Criterii de finanțare pentru programul „Întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive” sunt:

(1) Criteriul 1:

- Mărimea bazei sportive pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere şi funcționare pentru

bunurile imobile primite de către Federaţiile Sportive Naţionale în folosinţă gratuită

din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află

în proprietatea privată a Federației Sportive Naționale, necesare derulării programelor de

utilitate publică;

(2) Criteriul 2:

- Facilitățile pentru antrenament şi competiție de care dispune baza materială sportivă

pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a acestora;

(3) Criteriul 3:

- Necesităţile obiective pentru întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive;

Art.10. Criteriile de finanţare pentru programul naţional „Redescoperă oina” sunt:

(1) Criteriul 1:

- Amploarea şi impactul acţiunilor/activităţilor sportive;

(2) Criteriul 2:

- Nivelul de dezvoltare pe plan naţional, respectiv numărul de sportivi legitimaţi şi numărul de

competiții de nivel naţional organizate în anul anterior;

(3) Criteriul 3:

- Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române de Oină;

 

Capitolul V – Contractul de finanţare

Art.11. (1) Contractul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică este prevăzut

în anexa 2 la prezenta metodologie;

(2) Contractul prevăzut în anexa 2 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru

programul naţional „Redescoperă oina” ;

Art.12. Contractul pentru finanţarea Comitetului Naţional Paralimpic este prevăzut în

anexa 3, la prezenta metodologie;

Art.13. Contractul pentru finantarea programului „Sportul pentru toţi” este prevăzut în

anexa 4, la prezenta metodologie;

 

Capitolul VI – Procedura de atribuire şi încheiere a contractelor de finanţare

Art.14. (1) Federațiile Sportive Naţionale interesate să încheie un contract de finanţare

cu Ministerul Sportului, trebuie să depună o cerere de finanțare, în termenul

stabilit de acesta, corespunzătoare programului/programelor pentru care solicită finanțare;

(2) Cererea de finanțare trebuie completată integral şi corect, semnată de reprezentantul

legal şi responsabilul financiar transmisa în format letric şi electronic, la adresa

de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi cabinet @sport.gov.ro;

(3) Cererea de finanțare se depune la Registratura Ministerului Sportului în termenul stabilit

și comunicat de Ministerul Sportului;

Art.15. (1) Verificarea şi evaluarea cererilor de finanțare se fac de către Comisii

interne/mixte de analiză și evaluare, numite prin ordin al ministrului sportului;

Art.16. (I ) Comisia internă de eligibilitate are următoarele atribuții:

a) verifică corectitudinea cererilor de finanțare, conform prevederilor legale;

b) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către fiecare solicitant;

c) întocmește şi prezintă spre aprobare ministrului sportului Raportul privind îndeplinirea

condițiilor de eligibilitate; raportul va cuprinde lista federaţiilor care au depus cerere de finanțare,

respectiv federațiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi federațiile care nu îndeplinesc

condiţiile de eligibilitate, şi motivul fundamentat al unor eventuale neîndepliniri ale condițiilor

de eligibilitate;

d) Raportul privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, aprobat de Ministrul Sportului, se

publică pe site-ul Ministerului Sportului;

(II) Comisia mixtă tehnico - sportivă are urmatoarele atributii:

 1. după aprobarea Raportului privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, Comisia

 2.  mixtă analizează şi evaluează fiecare cerere de finanțare eligibilă, pe baza 

 3. criteriilor și a indicatorilor specifici şi pentru fiecare program sportiv de utilitate 

 4. publică/grupe de performanţă;

 5. întocmește și prezintă spre aprobare raportul tehnic privind aplicarea criteriilor

 6.  și indicatorilor specifici fiecărui program sportiv de utilitate publică

(III) Comisia internă de analiză și evaluare a propunerilor transmise prin cererile de

finantare de catre federatii privind finanțarea programelor de utilitate publică

a) In baza celor 2 rapoarte ,raportul de eligibilitate si raportul tehnic sportiv,comisia internă

analizează cererile de finanțare eligibile și evaluate tehnico-sportiv, precum și sumele propuse

de federații pentru finanțarea programelor de utilitate publică .

b) întocmește Raportul de finanțare în care se propun sumele ce urmează a fi alocate

Federaţiilor Sportive Naţionale și este supus aprobării ministrului sportului;

c) în cazul în care o cerere de finanțare eligibilă nu este justificată din punct de vedere al

importanței şi amplorii acțiunilor/activităţilor pe care le cuprinde,a celorlalţi indicatori specifici,

Comisia poate să propună ca respectivei federaţii să nu i se aloce finanțare;

d) alocarea finanțării pentru cheltuielile aferente posturilor, se acordă în strictă concordanță

cu volumul, complexitatea şi importanța acțiunilor/activităţilor pe baza fișelor de post și a

obiectivelor de performanţă obținute la nivelul anului anterior;

Art.17. Pe toată durata procesului de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare eligibile,

Comisia poate convoca una sau mai multe federaţii eligibile pentru clarificări suplimentare.

Art.18. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se

comunică fiecărei Federaţii Sportive Naţionale suma aprobată pentru finanţarea

programelor sportive proprii.

Art.19. După comunicarea sumelor aprobate, Federaţiile Sportive Naţionale pot să depună

contractul de finanțare în 3 (trei) exemplare originale, cu semnătura olografă a reprezentantului legal.

 

Art.20. Ministerul Sportului nu este răspunzător de întârzierea datei de semnare a contractului

din cauza eventualelor erori ale federației privind întocmirea contractului sau amânarea depunerii

acestuia.

Art.21. Direcțiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Ministerului Sportului cu

responsabilități în procesul de finanțare a Federațiilor Sportive Naţionale, depun toate

diligențele pentru încheierea contractelor de finanțare, în condiţiile legii.

 

Capitolul VII –Completarea contractului de finanțare.

Programul P1 „Promovarea sportului de performanta” pe cele 3 subprograme, pregatire

loturi naţionale, calendar sportiv național şi calendar sportiv internaţional, va fi structurat de

federații, în raport cu modul de organizare al acesteia, conform anexei nr.1 la contractul de finanțare.

Anexa 1 la contractul de finanțare, respectiv Programul de activitate pe anul in curs, se va

completa astfel: Pentru fiecare acțiune din cadrul celor 3 subprograme

se va include costul/acțiune/categorii de vârstă/categorii de cheltuieli conform

Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare disciplină

sportivă / departament / stil / comisie / loc de desfășurare / perioada de desfășurare

/ număr de zile finanțare / număr total de participanți.

În contractul de finanțare va fi prevăzut numărul de posturi finanțate de la bugetul de

stat în cadrul programelor sportive de utilitate publică.

 

Capitolul VIII - Justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare

Art. 22 (1) Federaţiile Sportive Naţionale au obligația de a justifica utilizarea sumelor acordate

de Ministerul Sportului, conform Ordinului Ministrului Sportului nr.389/2022 pentru aprobarea

Procedurii privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare,

precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic.

 1. Federațiile Sportive Naţionale au obligația de a justifica trimestrial prin execuție bugetară 

 2. cheltuielile angajate.

 

Art. 23 Finanțarea programelor sportive de utilitate publică către Federațiile Sportive

Naţionale se realizează în limita bugetului aprobat la nivelul Ministerului Sportului.

 

Art. 24. Anexele 1a,1b,1c și nr. 2,3,4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

 

** ORDIN

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 11.01.2023 

 

* * https://sport.gov.ro/noutati/ordinul-ministrului-sportului-nr-12-2023-pentru-aprobarea-programelor-sportive-de-utilitate-publica-si-a-metodologiei-privind-finantarea-federatiilor-sportive-nationale-de-catre-ministerul-sportului/

 

 

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2022
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Sport Ordinul ministrului privind finanțarea federațiilor sportive