LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Imprimare
Duminică, 29 Septembrie 2013 20:58

                                                              LEGE
   pentru modificarea şi completarea Legii     nr.571/2003    privind Codul fiscal

                                    

  Parlamentul României adoptă prezenta lege
Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu
următorul cuprins:
„c1) impozitul forfetar;”
2. La articolul 15 alineatul (1), după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2),
cu următorul cuprins:
„b2) persoanele juridice române care plătesc impozit forfetar, în conformitate cu
prevederile titlului IV2;”
3. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
„(41) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit forfetar şi care anterior au realizat
pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.(5), de la data la care au revenit la sistemul
de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada
cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.”4. La articolul 34, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4) şi (5), aplică sistemul de declarare
şi plată prevăzut la alin. (1) în anul pentru care se datorează impozit pe profit, dacă în anul
precedent se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
a) au fost nou-înfiinţaţi, cu excepţia contribuabililor nou-înfiinţaţi ca efect al unor
operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;
b) au înregistrat pierdere fiscală;
c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu
desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor
2
legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după
caz;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
e) au fost plătitori de impozit forfetar.”
5. La articolul 1121 după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul
cuprins:
„f) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11212 alin.(1).”
6. După Titlul IV1 se introduce un nou titlu, Titlul IV2, cu următorul cuprins:
„Titlul IV2 - Impozitul forfetar
Contribuabili
Art. 11212. - (1) Persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar, în
conformitate cu prevederile prezentului titlu, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală, una din
următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 4520–„Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor”, 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi
tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie
(catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor”;
b) au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei,
sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei
situaţii financiare aprobate ;
c) au ponderea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare
codurilor CAEN menţionate la lit.a), precum şi din desfăşurarea activităţilor menţionate la
art.11219 alin.(3), în total venituri, de peste 70%;
d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
e) nu se află în dizolvare, potrivit legii.
(2) Pentru determinarea ponderii prevăzute la alin.(1) lit.c), contribuabilii procedează
astfel:
a) din totalul veniturilor, scad:
3
1. veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
2. veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
3. veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
4. veniturile din subvenţii;
5. veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
6. veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
7. veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
8. veniturile aferente reducerilor comerciale acordate.
b) în situaţia în care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la
art.11212 alin.(1) lit.a), însumează veniturile obţinute din aceste activităţi.
(3) Cifra de afaceri anuală netă şi activele totale luate în considerare la analizarea
condiţiei stabilite la alin.(1) lit.b), sunt cele din situaţiile financiare anuale.
(4) Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a condiţiei stabilite la
alin.(1) lit.b) este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent celui pentru care se
datorează impozitul.
Reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere
Art. 11213 - (1) Persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv
contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi
care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală, una din activităţile corespunzătoare
codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a) sunt obligate la plata impozitului forfetar,
începând cu anul fiscal următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11212
alin. (1).
(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, contribuabilul intră în inactivitate temporară
înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente,
după caz, acesta rămâne în sistemul forfetar de impunere şi nu mai datorează impozitul forfetar
începând cu trimestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul
anului, contribuabilul datorează impozitul forfetar începând cu trimestrul următor celui în care
încetează perioada de inactivitate.
4
(3) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul
fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art.11212
alin.(1), cu excepţiile prevăzute de prezentul titlu.
(4) Termenii/expresiile utilizate în art.11215 -11218 au înţelesul prevăzut de legile de
organizare şi funcţionare a domeniilor de activitate specifice.
(5) În aplicarea prevederilor prezentului titlu se elaborează norme privind calculul
impozitului forfetar anual şi explicitarea termenilor/expresiilor utilizate, aprobate prin ordin
comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și
mijlocii, mediul de afaceri și turism.
Anul fiscal/ perioada impozabilă
Art. 11214 - (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) În cazul unui contribuabil care încetează să existe în cursul anului, perioada
impozabilă este perioada din an în care persoana juridică a existat, potrivit legii.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care
desfăşoară activităţile corespunzătoare codului CAEN 4520 – „Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor”
Art. 11215 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codului CAEN 4520 se calculează,
pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual prin
însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul
începerii/încetării unei activităţi prevăzute în formula de calcul din Anexa nr.1 sau modificarea
suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu trimestrul următor acestei
modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent
perioadei rămase din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei
tehnice/autorizaţiei de funcţionare pentru toate activităţile prevăzute în Anexa nr.1, conform
legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor
5
CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând
cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei tehnice/ autorizaţiei de funcţionare.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care
desfăşoară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5621 –
„Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de
alimentaţie n.c.a.”
Art. 11216 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codurilor CAEN 5610, 5621, 5629
se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat
prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul modificării
suprafeţelor aferente desfăşurării activităţii, începând cu trimestrul următor acestei modificări,
contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase
din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile responsabile a autorizaţiei de
funcţionare, conform legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de
impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care
desfăşoară activitatea corespunzător codului CAEN 5630 - „Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor”
Art. 11217 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codului CAEN 5630 se calculează,
pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.3 care face parte integrantă din
prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat
prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul modificării
suprafeţelor aferente desfăşurării activităţii, începând cu trimestrul următor acestei modificări,
6
contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase
din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile responsabile a autorizaţiei de
funcţionare, conform legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de
impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care
desfăşoară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare”, 5520 -„Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere” şi 5590 - „Alte servicii de cazare ”
Art. 11218 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codurilor CAEN 5510, 5520, 5530
şi 5590 se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.4 care face parte
integrantă din prezenta lege.
(2) Valoarea impozitului standard –„k”, prevăzut în Anexa nr.4, este cel corespunzător
categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.
(3) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat
prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(4) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, au apărut modificări cu privire la
îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare sau se modifică
numărul locurilor de cazare, contribuabilul va calcula impozitul forfetar corespunzător, începând
cu trimestrul următor acestor modificări.
(5) În cazul radierii de către autorităţile administraţiei publice centrale responsabile în
domeniul turismului a certificatului de clasificare, precum şi în situaţia în care contribuabilii nu
desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a),
aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând cu trimestrul următor radierii certificatului
de clasificare.
Reguli generale de determinare a impozitului forfetar
Art. 11219 - (1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal,
impozitul forfetar se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului forfetar
anual la 365 zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale
7
corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea
impozitului forfetar în cursul anului.
(2) Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la
art.11212 alin.(1) lit.a), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex
hotelier, determină impozitul forfetar prin însumarea impozitului determinat conform art.11215 -
11218, pentru fiecare activitate desfăşurată.
(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier,
reprezentând structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune
la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi servicii suplimentare specifice ( frizerie – coafură, spa,
tratamente balneo, curăţătorie haine etc), dispune de hol de primire/recepţie şi de spaţii de
alimentaţie publică (restaurant, bar, club), spaţii verzi, zone de agrement, terenuri ambientale şi
alte dotări exterioare specifice, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi
comerciale care desfăşoară activitatea de cazare, nefâcand obiectul închirierii sau asocierii
către/cu alte societăţi comerciale, vor determina impozitul forfetar conform formulei stabilite la
art.11218 alin.(1) şi formulei stabilite la art.11215 alin.(1), dacă este cazul .
(4) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul începerii unei
alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), precum şi în
cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu trimestrul următor acestor
modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent
perioadei rămase din anul fiscal.
(5) Clasificarea activităţilor vizate de prezentul titlu intră în competenţa autorităţilor
administraţiei publice centrale responsabile în domeniul respectiv.
Plata impozitului forfetar şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art.11220 - (1) Impozitul forfetar se declară şi se plăteşte trimestrial, în sumă de o pătrime
din impozitul forfetar anual, stabilit potrivit prezentului titlu, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.
(2) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au
obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar determinat conform art.11219 alin.(1), până la
data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul dacă este cazul, şi impozitul
forfetar declarat şi plătit în trimestrele anterioare.
(3) Obligaţiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat.
8
Impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri
Art. 11221 – (1) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii desfăşoară şi alte
activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), se
datorează un impozit forfetar de 3%, aplicat asupra diferenţei dintre totalul veniturilor realizate
din aceste activităţi şi veniturile prevăzute la art.11212 alin.(2) lit.a).
(2) În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex
hotelier, şi care realizează venituri şi din desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare
complexului hotelier, astfel cum este definit acesta la art. 11219 alin.(3), se datorează impozitul
forfetar de 3% la diferenţa dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile
prevăzute la art.11212 alin.(2) lit.a) şi dacă este cazul, a celor aferente desfăşurării activităţilor
corespunzătoare codului CAEN 4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”.
(3) Veniturile din alte activităţi luate în calcul sunt cele de la 31 decembrie a anului
respectiv.
(4) Prin excepţie de la art.11220, impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri se
declară şi se plăteşte anual până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care
se datorează impozitul.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), contribuabililii care încetează să existe în
cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri
până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), contribuabilii care intră în cursul unui an fiscal
în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele
judecătoreşti competente, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar corespunzător
veniturilor din alte activităţi înregistrate în perioada din an în care şi-au desfăşurat activitatea,
până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care datorează impozitul forfetar.
Termenele de declarare a menţiunilor
Art.11222 - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit / impozit pe
veniturile microîntreprinderilor comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de
impunere forfetar, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul
forfetar.
9
(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie, inclusiv, condiţiile impuse la art.11212
alin.(1) nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din
sistemul de impunere forfetar, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.
(3) În cazurile prevăzute la art.11215 alin.(4), art.11216 alin.(4), art.11217alin.(4) şi
art.11218 alin.(5), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de
impunere forfetar, potrivit Codului de procedură fiscală.
Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de
evidenţă fiscală
Art. 11223 - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să ţină
evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al titlului II, aplicabil plătitorilor de impozit pe
profit.
(2) Pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, persoanele juridice
plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să aplice prevederile art.36 al titlului II.
(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să înscrie în registrul
de evidenţă fiscală elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului cum ar fi: tipurile
de activităţi desfăşurate, coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub
incidenţa impozitului forfetar, număr de unităţi, suprafeţe de desfăşurare a activităţilor precum şi
amortizarea fiscală .
Art. II – Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Art. III - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse prin această lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 şi
ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALERIU – ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE – CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
10
Anexa 1
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate
principală activitatea cu codul CAEN 4520 –„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”
Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A +z *A +t* A+m*A+v*A), unde:
12 – numărul de luni
s – coeficient activităţi de spălătorie auto
z – coeficient activităţi de vopsitorie
t – coeficient activităţi de tinichigerie
m – coeficient activităţi de mecanică şi ITP
v – coeficient activităţi de vulcanizare
A – suprafaţa în care se desfăşoară fiecare activitate (m2)
unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor
Tabel indici
Efectuează activităţi de: Coeficient
activitate: lei
Spălătorie auto s = 7,5
Vopsitorie / z = 8
Tinichigerie auto t = 9
Staţie ITP/ mecanică auto m = 10
Vulcanizare auto v = 6
11
Anexa 2
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate
principală activitatea cu codul CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de
alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie”
Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y*q)*z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,8 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor
Suprafaţa
cuprinsă
între:
Variabila în
funcţie de
suprafaţa
utilă a locaţiei
(Variabila y)
-0 - 30mp y= 2,0
-31mp - 50mp y= 4,0
-51mp - 70mp y= 6,0
-71mp - 90mp y= 8,0
-91mp -
120mp y= 10,0
-121mp -
160mp y= 14,0
-161mp -
200mp y= 16,0
-201mp -
240mp y= 18,0
-241mp -
300mp y= 20,0
-peste 300mp y= 25,0
Coeficient de sezonalitate (coeficient z)
Bucureşti, Cei 7 Poli z= 0,45
Municipii, oraşe z= 0,4
Staţiuni montane z= 0,35
Staţiuni litoral şi balneo z= 0,35
Comune z= 0,15
*Staţiuni montane, staţiuni litoral, staţiuni balneoclimaterice, sunt definite conform HG nr. 852
din 13 august 2008 si HG nr. 1016 din 12 octombrie 2011
Variabila în funcţie de rangul
localităţii (Variabila x)
Zona A x= 16,0
Zona B x= 15,0
Zona C x= 14,0
Bucureşti
Zona D x= 12,5
Zona A x= 14,0
Zona B x= 13,0
7 Poli ( Braşov, Cluj Zona C x= 12,0
Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploieşti,
Timişoara)
Zona D x= 11,0
Zona A x= 11,0
Zona B x= 10,0
Zona C x= 8,0
Municipiu
Zona D x= 4,0
Oraş x= 2,0
Comună x= 0,5
*Staţiuni x= 2,0
12
Anexa 3
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate
principală activitatea cu codul CAEN 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y *q)* z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard
x - variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor
Suprafaţa
cuprinsă
între:
Variabila în funcţie
de suprafata
utilă a locaţiei
(Variabila y)
-0 - 30mp y= 2,0
-31mp - 50mp y= 4,0
-51mp - 70mp y= 6,0
-71mp - 90mp y= 8,0
-91mp - 120mp y= 10,0
-121mp -
160mp y= 14,0
-161mp -
200mp y= 16,0
-201mp -
240mp
y= 18,0
-241mp -
300mp y= 20,0
-peste 300mp y= 25,0
Coeficient de sezonalitate (coeficient z)
Bucureşti, Cei 7 Poli z= 0,45
Municipii, oraşe z= 0,4
Staţiuni montane z= 0,35
Staţiuni litoral şi balneo z= 0,3
Comune z= 0,15
*Staţiuni montane, staţiuni litoral, staţiuni balneoclimaterice, sunt definite conform HG nr. 852
din 13 august 2008 si HG nr. 1016 din 12 octombrie 2011
Variabila în funcţie de rangul
localităţii (Variabila x)
Zona A x= 14,5
Zona B x= 13,5
Zona C x= 12,5
Bucureşti
Zona D x= 11,5
Zona A x= 14,0
Zona B x= 13,0
Zona C x= 12,0
7 Poli ( Braşov, Cluj
Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploiesti,
Timişoara) Zona D
x= 11,0
Zona A x= 12,5
Zona B x= 10,0
Municipiu Zona C x= 8,0
Zona D x= 4,0
Oraş x= 2,0
Comună x= 0,4
*Staţiuni x= 2,0
13
Anexa 4
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală activitatea cu codul CAEN : 5510 –
„Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru
rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”
Impozit forfetar anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:
Impozit forfetar standard – k - LEI / loc cazare / an
TABEL 1
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Bucuresti zona A 223 334 557 891 178 267 446 713
Bucuresti zona B 214 321 535 856 171 257 428 684
Bucuresti zona C 196 294 490 784 157 235 392 627
Bucuresti zona D 187 281 468 749 150 225 374 599
TABEL 2
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Municipii zona A 163 244 406 650 130 195 325 520
Municipii zona B 155 233 389 622 124 187 311 497
Municipii zona C 143 214 356 570 114 171 285 456
Municipii zona D 137 205 342 548 110 164 274 550
TABEL 3
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Orase zona A 147 220 367 587 117 176 294 470
Orase zona B 143 217 360 577 114 171 289 463
Orase zona C 140 214 356 570 112 168 285 453
Orase zona D 135 210 349 559 107 164 279 447
14
TABEL 4
LEI / loc cazare/ an Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2*
sau 1, 2
margarete
Pensiune 3
٭
sau 3
margarete
Pensiune 4
٭
sau 4
margarete
Pensiune 5 ٭
sau 5
margarete
Delta Dunarii 43 64 107 171 34 51 86 137
Zona rurala, statiuni de interes local 45 67 111 178 36 53 89 143
TABEL 5
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Statiuni de interes national zona A 71 103 172 275 58 89 138 220
Statiuni de interes national zona B 69 98 169 272 55 83 134 214
Statiuni de interes national zona C 62 94 164 267 49 79 131 210
Statiuni de interes national zona D 58 89 160 262 45 76 125 205
TABEL 6 -vezi nota
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Statiuni montane de interes national zona A 120 178 290 459 98 138 229 367
Statiuni montane de interes national zona B 115 172 287 455 92 134 227 361
Statiuni montane de interes national zona C 109 169 276 441 87 131 223 352
Statiuni montane de interes national zona D 107 164 273 437 85 125 218 349
TABEL 7
LEI / loc cazare/ an
Hotel 1*,
2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
Pensiune 1*,
2* Pensiune 3*
Pensiune
4* Pensiune 5*
Statiuni balneare de interes national zona A 53 58 120 187 43 49 96 150
Statiuni balneare de interes national zona B 49 53 115 184 39 45 92 147
Statiuni balneare de interes national zona C 44 49 109 178 35 39 87 143
Statiuni balneare de interes national zona D 40 45 107 175 32 36 86 140
15
TABEL 8
LEI / loc cazare/ an
Structura
1* , 2* si
3*
Structura
4* -vezi nota
cod CAEN 5530 - – Parcuri pentru rulote, spatii
de campare, campinguri, tabere, popasuri
turistice si sate de vacanta
22 31
TABEL 9
LEI / loc cazare/ an Structura
1*
Structura
2*
Structura
3*
Structura
4*
Structura
5*
cod CAEN 5590 – nava maritima/fluviala,
ponton plutitor 36 53 89 111 143
NOTA:
a. In cazul unitatilor de cazare camping, in conformitate cu normele in vigoare:
-la 1*,2* respectiv 3* suprafata aferenta unui loc de campare este de 20mp, o parcela avand minim 80mp aferent a 4 locuri de campare;
-la 4* suprafata aferenta unui loc de campare este de 25mp, o parcela avand minim 100mp aferent a 4 locuri de campare;
b. In conformitate cu HG nr. 852 din 13 august 2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, la statiunile de interes local impozitul se calculeaza conform Tabel 4;
c. In conformitate cu HG nr. 852 din 13 august 2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, statiunile de interes national, pentru care se calculeaza impozitul
conform Tabel 5, sunt urmatoarele:
Campulung Moldovenesc, Cap Aurora, Costinesti, Eforie Nord, Eforie Sud, Gura Humorului, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Moneasa, Neptun- Olimp, Pucioasa, Slanic,
Saturn, Sangeorz- Bai, Slanic Moldova, Targu- Ocna, Targu- Neamt, Venus, Voineasa;
d. In conformitate cu HG nr. 852 din 13 august 2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, statiunile montane de interes national, pentru care se calculeaza
impozitul conform Tabel 6, sunt urmatoarele: Azuga, Busteni, Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Vatra Dornei, Zona Parang- Petrosani;
16
e.