Total Media News

Ordinul nr. 3236/2018 dat de Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF PDF Imprimare
Vineri, 08 Februarie 2019 18:47

   Ordinul nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

                                        camion cisternă combustibil MAN

   Text publicat în M.Of. al României.

   În vigoare de la 28 decembrie 2018

   Având în vedere dispozițiile art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 752.396 din 27.12.2018,

 

 

 

ținând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. -

Birourile vamale de interior și/sau frontieră vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

(1) Operatorii economici care dețin atestate de comercializare, emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, pot, până la 31 ianuarie 2019 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prezentului ordin. Derogări (1)

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele de comercializare emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, își pierd valabilitatea. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), atestatele de comercializare emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorii economici care comercializează produse energetice în baza unor contracte de achiziții publice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirarea acestor contracte.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.236.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili

ANEXA Nr. 2

- Model -

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .

Biroul Vamal . . . . . . . . . .

CERERE
de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice

A. Cerere de:

înregistrare mențiuni

B. Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea operatorului economic Codul de identificare fiscală
Adresa:
Județul Sectorul Localitatea
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Codul poștal Telefon Fax E-mail

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

Nr. rezervoare Capacitate rezervoare

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem angro:

1. Denumire produs, cod NC . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare în sistem angro a produselor energetice

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități.

În susținerea cererii anexez următoarele documente:

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

F. Alte mențiuni:

Persoana de contact pentru locația autorizată . . . . . . . . . .

Altele:

(data de încetare a activității de comercializare în sistem angro a produselor energetice)

. . . . . . . . . .

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare angro de produse energetice.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura
Funcția/Calitatea . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Loc rezervat autorității competente
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

- Model -

CERERE
de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice

A. Cerere de:

înregistrare mențiuni

B. Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea operatorului economic Codul de identificare fiscală
Adresa:
Județul Sectorul Localitatea
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Codul poștal Telefon Fax E-mail

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

Nr. rezervoare Capacitate rezervoare Nr. pompe de distribuție carburanți Serie pompe de distribuție

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en detail:

1. Denumire produs, cod NC . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare în sistem en detail a produselor energetice

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități.

În susținerea cererii anexez următoarele documente:

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

F. Alte mențiuni:

Persoana de contact pentru locația autorizată . . . . . . . . . .

Altele:

(data de încetare a activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice)

. . . . . . . . . .

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția/Calitatea . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Loc rezervat autorității competente
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .

Biroul Vamal . . . . . . . . . .

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. . . . . . . . . . ./
pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice

Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. . . . . . . . . . . pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, se atestă că operatorul economic . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală . . . . . . . . . ., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:

1. Denumire produs . . . . . . . . . . cod NC . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

Depozit angro:

Denumirea Codul de identificare fiscală Adresa
(județul, localitatea, sectorul, str. nr. )
Nr. rezervoare Capacitate rezervoare

Prezentul atestat de distribuție și comercializare angro este valabil începând cu data de . . . . . . . . . . .

Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. . . . . . . . . . . eliberat anterior.

Șef birou vamal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
Data emiterii:

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .

Biroul Vamal . . . . . . . . . .

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. . . . . . . . . . ./
pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice

Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. . . . . . . . . . . pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare se atestă că operatorul economic . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală . . . . . . . . . ., a fost înregistrat pentru comercializarea en detail a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

Spațiul de comercializare:

Denumirea Codul de identificare fiscală Adresa
(județul, localitatea, sectorul, str. nr. )
Nr. rezervoare Capacitate
rezervoare
Nr. pompe
de distribuție
carburanți
Serie pompe
de distribuție

Prezentul atestat este valabil începând cu data de . . . . . . . . . . .

Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. . . . . . . . . . . eliberat anterior . . . . . . . . . .

Șef birou vamal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
Data emiterii:
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

 

**  sursa  --  https://lege5.ro/Gratuit/gmytimzwge4a/ordinul-nr-3236-2018-pentru-aprobarea-procedurii-de-inregistrare-a-operatorilor-economici-care-comercializeaza-in-sistem-angro-sau-en-detail-produse-energetice-benzine-motorine-petrol-lampant-gaz-petr

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Legislatie Ordinul nr. 3236/2018 dat de Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF