Total Media News

Orarul de functionare al firmelor PDF Imprimare
Luni, 16 Septembrie 2019 14:16

 

 

   O  intrebare  simpla  :  DE  CE  TREBUIE  sa  aiba  ( o  firma  particulara )  aprobare   de  la  primarie   ptr.  Orar  de  functionare    ??

MONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Anul XII, Nr. 12Decembrie2016
SUMAR
Primăria Municipiului Bucureşti2
Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti13
Consiliul General al Municipiului Bucureşti14
Consiliul Local Sector 1/Primăria Sectorului 1
90Consiliul Local Sector 2/
Primăria Sectorului 2
91Consiliul Local Sector 3/
Primăria Sectorului 3
127Consiliul Local Sector 4/
Primăria Sectorului 4
128Consiliul Local Sector 5/
Primăria Sectorului 5
180Consiliul Local Sector 6/
Primăria Sectorului 6
181Servicii publice descentralizate236

140

  MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10
HOTĂRÂREprivind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilorde piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
Având în vedere: -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, -Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Autorizări Comerciale nr.1483/10.11.2016;-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 
-Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7 / 1996 privind legea Cadastrului și a publicității Imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
-Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea impotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare ,-Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare-Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
-H.G. nr. 571 /2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării /autorizării privind securitatea la incendiu; 
-H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
-Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ;
-HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
141-O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, modificată şi completată prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;-O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; -O.M.S. nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare , construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;-O.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare.-H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale;cu modificările și completările ulterioare;-Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, aprobat prin H.C.L.S.4 nr. 49/2016 și Legea 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările șicompletările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), o), r) şi alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 4,HOTĂRĂŞTEArt. 1.Începând cu data prezentei hotărâri, agenţii economici persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, de pe teritoriul Sectorului 4, în structuri de vânzare cu sediul fix, permanent, sau temporar, au obligația să solicite Sectorului 4 al Municipiului București şi să obţină de la acesta acordul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață / aviz pentru orarul de funcționare / acord desfășurarea activități temporar. Art. 2.Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza teritorială a sectorului 4 al municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 3.Taxele datorate utilizării domeniului public sunt cele prevăzute în hotărârile anuale ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti.
142Art. 4.Se mandatează primarul Sectorului 4al Municipiului București să emită Acord/Aviz orar de funcționare/Acord desfășurare activități temporar.Art. 5.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.S.4 nr. 55/2008, H.C.L.S.4 nr. 22/2012, H.C.L.S.4 nr. 21/2012, şi H.C.L.S.4 nr. 117 /2013. Art. 6Acordurile de funcţionare eliberate în baza hotărârilor precedente, rămân valabile până la data expirării acestora. Art.7Primarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 și Serviciul de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 8Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor aduce de către Serviciul Tehnic Consiliul Local ,conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 4.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului4 din data de 19.12.2016.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,Ioan GÂF DEACContrasemneazăSecretarul Sectorului 4Gabriela ANGHELOIU

 

 

  În ceea ce privește orarul în care își desfășoară activitatea o firmă, acesta se afișează în mod obligatoriu la intrarea în unitate, iar el trebuie să fie vizibil din exterior. În caz contrar, OG nr. 99/2000 prevede că organele de control abilitate ale ANPC pot da amenzi între 200 și 2.000 de lei.

Cum se stabilește orarul de funcționare al centrelor comerciale

În norma metodologică de aplicare a OG nr. 99/2000 se arată că orarele de funcționare pot fi stabilite și de către consiliile locale, care pot adopta în acest sens regulamente.

Cu toate acestea, în momentul de față, administratorul unui centru comercial are dreptul să-și stabilească propriul orar de funcționare, însă nu înainte să ia în considerare părerile comercianților care își desfășoară activitatea acolo.

Totodată, menționăm că unitățile de alimentație publică pot funcționa și după sfârșitul programului menționat în orarul de funcționare. Condițiile care trebuie să fie îndeplinite în acest caz sunt:

  • în acea unitate să fie organizat un eveniment;
  • depășirea orarului de funcționare să fie solicitată de către clienți;
  • prevederile legale privind liniștea și ordinea publică să fie respectate.

„În cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat să afişeze vizibil, lângă orarul de funcţionare, anunţul "REZERVAT", cu indicarea perioadei de rezervare”, se arată în Norma metodologică de aplicare a OG nr. 99/2000.

Magazinele de alimente nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive

Tot în Norma de aplicare a OG nr. 99/2000 regăsim informații despre orarul de funcționare pe care trebuie să îl respecte firmele din sectorul alimentar care se ocupă cu vânzarea cu amănuntul -- este vorba, mai precis, de magazinele specializate în care se comercializează produse alimentare și magazinele nespecializate în care se vinde predominant acest tip de produse.

Potrivit actului normativ menționat, magazinele în care se vând alimente nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare”.

 

 

**

**

**-- http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2016/dec_2016/volumul_1.pdf

**  --  

https://www.avocatnet.ro/articol_43483/Dac%C4%83-ai-magazin-%C8%99i-nu-afi%C8%99ezi-orarul-de-func%C8%9Bionare-ri%C8%99ti-o-amend%C4%83-de-pan%C4%83-la-2000-de-lei.html

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Economie Companii Orarul de functionare al firmelor