Total Media News

Agenția Naţionala pentru Sport PDF Imprimare
Sâmbătă, 18 Noiembrie 2023 11:57

Hotărârea de Guvern nr. 576/7 iulie 2023 privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Agenției Naţionale pentru Sport

           Ministerul Tineretului și Sportului
      "Agenția are rol de sinteză și coordonare a aplicării   strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul sportulu.
...........................................
     Art. 3. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale  generale, Agenția exercită următoarele atribuții principale:
a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a   Programului de guvernare în domeniul sportului; fundamentează   și propune Guvernului politici în domeniul sportului;
b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de   acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a  politicilor în domeniul sportului;
c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau   privată a statului, în scopul desfășurării activității aferente în  domeniul sportului, în condițiile legii;
d) actualizează inventarul centralizat al bunurilor din   domeniul public și privat al statului, pentru bunurile aflate în  administrarea sa, precum și pentru bunurile aflate în
administrarea instituțiilor din subordinea Agenției;
e) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan  intern și internațional în domeniul sportului;
f) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și  a celorlalte acte normative din domeniul sportului;
g) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale  administrației publice centrale, cu autoritățile administrației  publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de
drept public sau privat, române ori străine;
h) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile  sale de activitate;
i) încheie tratate internaționale la nivel departamental sau  inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat  sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile  prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz,
de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România  devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și  statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații  internaționale, pe de altă parte;
j) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat  membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competență și  participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor  europene în domeniul sportului.
(2) Agenția încheie documente de cooperare internațională  care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități   având competențe echivalente din statele membre ale Uniunii  Europene sau din state terțe, respectiv cu organizații  internaționale, în domeniul său de responsabilitate.
(3) Agenția asigură participarea, elaborează și  fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și  adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de
activitate, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017   privind organizarea și funcționarea Sistemului național de  gestionare a afacerilor europene în vederea participării  României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.
(4) Agenția asigură îndeplinirea, în domeniul de competență,  a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru  al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea  și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor
juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și  monitorizarea aplicării acestora. "
*
*
 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Ştiri Sport Agenția Naţionala pentru Sport